Forretningsbetingelser

Medmindre andet aftales skriftligt, er disse forretningsbetingelser gældende for opgaver, som klienten anmoder Advokatanpartsselskabet Thorninger om at udføre efter den 1. september 2016.

Alle advokater hos Advokatanpartsselskabet Thorninger er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Advokatanpartsselskabet Thorninger har tiltrådt advokatKODEKS.

Identitetsoplysninger
Advokatanpartsselskabet Thorninger er undergivet reglerne i hvidvaskloven, og vi skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger fra nye klienter.

Klientmidler
Beløb, som indbetales til Advokatanpartsselskabet Thorninger, indsættes på klientbankkonti og forvaltes i henhold til Advokatsamfundets regler.

Advokatanpartsselskabet Thorninger har følgende klientbankkonti:

Ringkøbing Landbobank A/S, reg.nr. 7670, kontonr. 14 94 009
Vestjysk Bank A/S, reg.nr. 7650, kontonr. 10 99 873

Klienten gøres udtrykkeligt opmærksom på, at indskudsgarantiordningen også gælder for de midler, klienten har indestående på klientbankkonti hos Advokatanpartsselskabet Thorninger. Indskydergarantiordningen indebærer, at den enkelte klient maksimalt kan få dækket EUR 100.000 af samtlige de indskud, klienten har i det pengeinstitut, der bliver nødlidende. Indestående på klientbankkonti hos Advokatanpartsselskabet Thorninger i det pågældende pengeinstitut medregnes i de EUR 100.000.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring
Advokatanpartsselskabet Thorninger er ansvarlig for den bistand, som ydes til klienten, i henhold til dansk rets almindelige regler. Ansvaret for den ydede bistand er for såvel Advokatanpartsselskabet Thorninger som dets partnere og ansatte begrænset til summen af det beløb, som dækkes af vores ansvarsforsikring.

Advokatanpartsselskabet Thorninger er ansvarsforsikret og har stillet lovpligtig garanti gennem Tryg Forsikring A/S med en maksimal samlet dækning for professionelt ansvar på 20 mio. kr. Der kan tegnes særskilt dækning for et højere beløb, såfremt den konkrete opgave gør dette nødvendigt.

Advokatanpartsselskabet Thorninger og dets partneres og ansattes ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill mv. eller andre former for indirekte tab.

Advokatanpartsselskabet Thorninger og dets partnere og ansatte er ikke ansvarlige for bistand, der ydes af andre rådgivere, som vi har henvist til, og hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører eller andre samarbejdspartnere, som Advokatanpartsselskabet Thorninger efter aftale med klienten har overladt udførelse af en opgave eller en del af en opgave til.

Honorar og fakturering
Generelt om honorarfastsættelse kan det oplyses, at honoraret i den enkelte sag fastsættes med udgangspunkt i følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og kompleksitet, sagens udfald, den tid og specialistviden, der er anvendt samt det ansvar, der har været forbundet med sagens gennemførelse. Vores honorar tager udgangspunkt i en timetakst på 2.000 kr. for advokater og 800 kr. for advokatsekretærer. Honoraret tillægges moms.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejseudgifter, større kopierings- og forsendelsesudgifter, betales af klienten udover honoraret.

Ved enkeltopgaver fakturerer vi i almindelighed ved sagens afslutning. Ved længerevarende sager søger vi at fakturere månedsvis eller kvartalsvis.

Betalingsbetingelserne er 8 dage, hvorefter der beregnes morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Manglende betaling kan medføre, at vi af denne årsag udtræder af sagen samt andre sager, som vi behandler for klienten.

Klageadgang
Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte den advokat, som er ansvarlig for klientforholdet. Vi vil så drøfte spørgsmålet og søge en mindelig løsning på spørgsmålet.

Advokatanpartsselskabet Thorninger er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder klage til Advokatnævnet.

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister mellem Advokatanpartsselskabet Thorningers og en klient afgøres i henhold til dansk ret, og tvister kan alene indbringes for Retten i Herning i første instans.