Solceller - 60/40 støtteordning for solcelleanlæg ophævet ved hastebehandlilng fra den 3. maj 2016

Støtteordningen for solceller, hvorved det var muligt at søge om støtte, således at man i de første 10 år fik en garanteret mindstepris på 60 øre/kWh, og de følgende 10 år fik en garanteret mindstepris på 40 øre/kWh, er ophævet. Ophævelsen sker som følge af, at ordningen har modtaget langt flere ansøgninger end forventet.

Læs mere »

Dødsbobehandling - Ikke retskrav på anvendelse af 15 %-reglen ved værdiansættelse af ejendomme udlagt fra dødsbo

Højesteret har den 8. marts 2016 afsagt kendelse i en principiel sag om værdiansættelse af fast ejendom. Kendelsen vedrørte punkt 6, 2. afsnit, i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer og gaveafgiftsberegning (værdiansættelsescirkulæret).

Læs mere »

Ansættelsesret - Ny lov om ansættelsesklausuler

Den nye lov samler reglerne om ansættelsesklausuler i en samlet lov, der gælder for alle ansættelsesforhold og lønmodtagergrupper. Administrerende direktører er dog fortsat undtaget fra reglerne.

Læs mere »