Advokatfirmaet
Thorninger

Faglig viden og personligt engagement

 

 

Kompetenceområder

Nyheder

Ikke retskrav på anvendelse af 15 %-reglen ved værdiansættelse af ejendomme udlagt fra dødsbo

Højesteret har den 8. marts 2016 afsagt kendelse i en principiel sag om værdiansættelse af fast ejendom. Kendelsen vedrørte punkt 6, 2. afsnit, i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer og gaveafgiftsberegning (værdiansættelsescirkulæret).

Læs mere »

Ny lov om ansættelsesklausuler

Den nye lov samler reglerne om ansættelsesklausuler i en samlet lov, der gælder for alle ansættelsesforhold og lønmodtagergrupper. Administrerende direktører er dog fortsat undtaget fra reglerne.

Læs mere »