Vindmøller - Værditabserstatningssager i Højesteret

Advokatfirmaet Thorninger har for de lokale mølleopstillere i Nørhede Hjortmose vindmølleprojektet ført i alt 13 sager ved domstolene, hvor 13 ud af 34 naboer til vindmølleparken ønskede mere i værditabserstatning end Taksationsmyndigheden i 2013 havde tildelt dem. I alt 8 af disse sager blev ført hele vejen til Højesteret, der den 29. juni 2018 afsagde dom.

I lighed med Landsretten frifandt Højesteret mølleopstillerne for betaling af yderligere erstatning.

Retspraksis i disse værditabserstatningssager for naboer til vindmøller er efter en højesteretsdom af 15. august 2017 og vore 8 sager nu fuldstændig klar.

  • Naboer til vindmøller har krav på fuld værditabserstatning i henhold til VE-loven.
  • Erstatningen udmåles inden opstilling af møllerne af taksationsmyndigheden på baggrund af visualiseringsmateriale, støj- og skyggekastberegninger m.m. Dette er et grundlæggende princip i VE-loven, der udgør regelgrundlaget for erstatningsudmålingen.
  • Højesteret fastslår, at henset til Taksationsmyndighedens funktion og sagkundskab, da bør der ikke ske tilsidesættelse af Taksationsmyndighedens skøn over værditabet uden sikkert grundlag herfor.
  • Et sikkert grundlag kan være, (i) at generne, der fremgår af visualiseringsmaterialet, støj- og skyggekastberegningerne m.m., ikke er retvisende og at dette må antages at have haft betydning for Taksationsmyndighedens udmåling af værditabet, eller (ii) at det med fornøden sikkerhed kan lægges til grund, at Taksationsmyndighedens afgørelse efter bevisførelsen for retten afviger væsentligt fra ejendommens reelle værditab.
  • I den forbindelse er det ikke i sig selv tilstrækkeligt, at en syns- og skønsmand vurderer værditabet højere - også selv om skønsmanden har vurderet på basis af en besigtigelse af ejendommen efter opstilling af møllerne.

I vore 8 sager lå skønsmændenes vurdering mellem 135% og 250% højere end Taksationsmyndighedens vurderinger. I nogle af sagerne var der fremlagt ensidigt indhentede lokale mæglervurderinger til støtte for skønsmændenes vurderinger, hvilket ikke i disse 8 sager blev tillagt nogen bevismæssig vægt.

Siden 2015 er der afsagt en del landsretsdomme, der er i overensstemmelse med den af Højesteret efterfølgende fastlagte praksis. I nogle af landsretsdommene har skønsmændenes vurderinger udgjort mellem 500% og 1300% af Taksationsmyndighedens vurdering uden, at dette i sig selv har bevirket en tilsidesættelse af Taksationsmyndighedens skøn.

Konklusionen er således, at der skal særdeles meget til for, at tilsidesætte et værdiskøn udøvet af Taksationsmyndigheden forudsat, at Taksationsmyndighedens grundlag i det væsentligste har været retvisende.