Nye regler om gave- og boafgift i høring

I forbindelse med udlodning og overdragelse af fast ejendom til enten arvinger eller nære pårørende, har det hidtil været muligt at udlodde eller overdrage en ejendom til +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering.

 

Som følge af, at Vurderingsstyrelsen i efteråret 2020 begynder at udsende nye ejendomsvurderinger, er der blevet sendt en opdatering af gaveafgiftscirkulæret (Cirkulære 1982-11-17 nr. 185 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveberegning) i høring.

 

Kombinationen af det eventuelle nye cirkulære og de nye ejendomsvurderinger kan få betydning, hvis man fx vil sælge fast ejendom til sine børn til en fordelagtig pris.

 

Det nye cirkulære skal træde i kraft den 1. juli 2020 for overdragelser af ejendomme, hvor der er blevet meddelt en ny ejendomsvurdering efter den nye ejendomsvurderingslov.

 

Hvis man overvejer, om forældrekøbet skal sælges videre til børnene til en fordelagtig pris, eller det kan tænkes, at en ejendom senere skal overgå til børn eller børnebørn, kan det derfor være relevant at overveje muligheden for en overdragelse allerede nu. Dette vil særligt gælde de tilfælde, hvor en ny ejendomsvurdering forventes at være højere end den nuværende vurdering.

 

Selvom de nye ejendomsvurderinger først udsendes i etaper, nævner det nye cirkulære ikke, hvilke regler der fremadrettet skal gælde for ejendomme, som overdrages efter 1. juli 2020, men for hvilke der endnu ikke foreligger en ny offentlig ejendomsvurdering.

 

Hvis du overvejer en overdragelse, kan du kontakte os med henblik på, om det vil være fornuftigt at vente eller at overdrage nu.