Strafferet - Klippekortsystemet og reglerne om frakendelse af førerretten

Østre Landsret har d. 7. januar 2016 afsagt kendelse i en sag vedrørende reglerne om frakendelse af førerretten i en situation, hvor der forud for en frakendelse var begået to klipforseelser. I sagen sker der ubetinget frakendelse af førerretten, da der inden for en periode af 3 år, er overtrædelse af tre klipudløsende forhold.

Det kan konkluderes, at to forudgående pålagte klip ikke bortfalder, som følge af en betinget eller ubetinget frakendelse. Begår føreren dermed en tredje frakendelsesudløsende forseelse inden udløbet af prøvetiden, henholdsvis inden fem år efter udløbet af frakendelsestiden, vil dette betyde, at den betingede frakendelse skal erstattes af en ubetinget frakendelse.

Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thorninger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brug af orienteringen.