Familieret - Ny ægtefællelov træder i kraft den 1. januar 2018

Den 1. januar 2018 træder en helt ny lov i kraft om ægtefællers økonomiske forhold. Loven kaldes ægtefælleloven.

Formålet med den nye lov er at samle og modernisere de nugældende regler om ægtefællers økonomiske forhold, samt at tydeliggøre reglerne på området. Herudover er der en række nye regler, som man skal være opmærksom på.

De væsentligste ændringer er:

  • Begrebet ”fælleseje” forsvinder, og begrebet ”delingsformue” indføres i stedet. Dermed tydeliggøres det, at ægtefællernes formue skal deles lige ved separation, skilsmisse og død, medmindre andet aftales i en ægtepagt. Ægtefællerne kan under ægteskabet stadig råde over egen formue, og de hæfter også for egen gæld. Sådan har det altid været, og der er således ingen ændring i denne praksis.
  • Nye særejeformer kan aftales. Nu bliver det f.eks. muligt at aftale sumsæreje eller sumdeling, således at et bestemt beløb af formuen skal være særeje, eller et bestemt beløb af formuen skal være delingsformue. Herudover bliver det muligt at aftale, at gæld skal være særeje, således at en gæld i forbindelse med en skilsmisse ikke skal fradrages i delingsformuen.  
  • Gaver mellem ægtefæller kræver ikke længere ægtepagt. I stedet ændres konkursloven, så bliver det vanskeligere for en skyldner at bringe sin formue i ly for sine kreditorer. Det vil sige, at muligheden for at benytte sig af den såkaldte ”konefinte” begrænses.
  • Ægtepagter vil ikke længere være offentligt tilgængelige.
  • Ligedeling i forbindelse med separation og skilsmisse fraviges i visse tilfælde, også selv om der ikke er udarbejdet ægtepagt. F.eks. har en ægtefælle i forbindelse med en skilsmisse ikke pligt til at betale så meget til den anden ægtefælle, at ægtefællen ikke beholder tilstrækkelige midler til at kunne betale sine kreditorer. Hensynet til at kunne betale sine kreditorer vejer således tungere end hensynet til den anden ægtefælle.
  • Nye regler om sammenblanding af delingsformue og særeje. Hvis et aktiv f.eks. erhverves for både særejemidler og delingsformue, da bliver aktivet til brøkdelssæreje svarende til andelen af særejemidler, der er brugt ved erhvervelsen.

 

Herudover er der en række andre ændringer, der er indført med den nye lov.

For yderligere information, hvis du har brug for bistand til ægtepagt eller hvis du står i en skilsmissesituation kontakt os via 97 32 38 11 eller advokat@thorninger.dk.

Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thorninger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brug af orienteringen.