Forretningsbetingelser

GENERELT
Advokatfirmaet Thorninger er organiseret som et anpartsselskab under navnet:
Advokatanpartsselskabet Thorninger
CVR-nr. 28 70 96 09

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave om Advokatfirmaet Thorninger bistår med løsningen af på vegne af klienten, medmindre andet aftales skriftligt.

Alle advokater hos Advokatfirmaet Thorninger er omfattet af virksomhedens ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring A/S.


SAGENS MODTAGELSE

Ved sagens modtagelse undersøger vi gennem vores interne procedurer, at der ikke foreligger en interessekonflikt.


INDENTITETSOPLYSNINGER
Advokatfirmaet Thorninger er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi har efter denne lov pligt til at indhente identitetsoplysninger og dokumentation fra såvel nye som eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

Udenlandske klienter skal give andre oplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. for personer eller CVR-nr. for selskaber.

Identitetsoplysninger vil alene blive behandlet og opbevaret med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Der vil ikke ske behandling af sådanne identitetsoplysninger til andre formål, herunder kommercielle formål. Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.


PERSONOPLYSNINGER

Som led i Advokatfirmaet Thorningers sagsbehandling behandles der personoplysninger om den enkelte klient. Denne behandling er reguleret af persondataloven, der indeholder en pligt til nærmere at informere om behandlingen af personoplysninger:

1. Indsamling af oplysninger ved sagsoprettelse: Når du henvender til dig Advokatfirmaet Thorninger vil din henvendelse blive gemt på sagen. Herudover opbevarer vi identitetsoplysninger om vores klienter. Der vil endvidere ofte være personoplysninger i de sagsakter, som Advokatfirmaet Thorninger modtager fra vores klienter, og der vil ofte fremkomme flere personoplysninger i forbindelse med sagens behandling f.eks. fra en modpart, domstolene eller offentlige myndigheder. Behandlingen af personlige oplysninger sker på vegne af klienten. Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at sikre reglerne i den danske lovgivning, hvorefter de automatisk bliver slettet. Som klient hos Advokatfirmaet Thorninger har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og du har ret til at sende os indvendinger mod registreringen. Henvendelse kan ske til advokat@thorninger.dk.

2. Indsamling af oplysninger ved besøg på hjemmesiden: Advokatfirmaet Thorninger har adgang til statistiske oplysninger om besøgende på vores hjemmeside, www.thorninger.dk. Når du har besøgt hjemmesiden, indsamles følgende oplysninger om dig; (i) hvilke sider du har kigget på, (ii) hvilken browser du bruger, (iii) hvilken IP-adresse du har. Oplysningerne anvendes alene i forbindelse med driften af hjemmesiden samt udviklingen og opbygningen af hjemmesiden.


TAVSHEDSPLIGT

Alle oplysninger, som vi modtager fra vores klienter, eller om vores klienter, i forbindelse med sagens behandling videregives ikke uden forudgående samtykke fra vores klienter, men er fortrolige. Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet Thorninger er pålagt tavshedspligt.


KLIENTKONTO OG KLIENTMIDLER
Beløb, som indbetales til Advokatfirmaet Thorninger, indsættes på klientbankkonto og forvaltes i henhold til Advokatsamfundets regler.

Advokatfirmaet Thorninger har følgende klientbankkonto:
Vestjysk Bank A/S, reg.nr. 7650, kontonr. 10 99 873

Vores klienter gøres udtrykkeligt opmærksom på, at indskudsgarantiordningen også gælder for de midler, klienten har indestående på klientbankkonto hos Advokatfirmaet Thorninger. Indskydergarantiordningen indebærer, at den enkelte klient maksimalt kan få dækket EUR 100.000 af samtlige de indskud, klienten har i det pengeinstitut, der bliver nødlidende. Indestående på klientbankkonti hos advokatfirmaet Thorninger i det pågældende pengeinstitut medregnes i de EUR 100.000.


ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING
Advokaterne hos Advokatfirmaet Thorninger er som medlemmer af Advokatsamfundet underlagt Advokatsamfundets regler og rådgiver alene om dansk ret.

Vi er ansvarlige for vores juridiske bistand over for vores klienter efter dansk rets regler med de begrænsninger, som følger af disse forretningsbetingelser:

Vores ansvar er begrænset til summen af det beløb, som dækkes af vores ansvarsforsikring. Advokatfirmaet Thorninger er ansvarsforsikret og har stillet lovpligtig garanti gennem Tryg Forsikring A/S med en maksimal samlet dækning for professionelt ansvar på 20 mio. kr.

Vores klienter kan kun rejse krav mod Advokatanpartsselskabet Thorninger og ikke mod de enkelte partnere eller andre juridiske medarbejdere.

Vores ansvar for skade omfatter alene direkte tab, således at følgeskader og ethvert indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste eller goodwill ikke er omfattet af vores ansvar. Vores ansvar omfatter ikke rådgivning eller andre ydelser, der er ydet eller leveret af andre rådgivere, som vi efter aftale med klienten har anmodet om bistand, eller som vi har henvist klienten til.


HONORAR
Generelt om honorarfastsættelse kan det oplyses, at honoraret i den enkelte sag fastsættes med udgangspunkt i følgende kriterier: (i) sagens værdi eller betydning for klienten, (ii) arbejdets omfang og kompleksitet, (iii) sagens udfald, (iv) den anvendte tid, og (v) det ansvar, der har været forbundet med sagens gennemførelse. Honoraret tillægges moms.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejseudgifter, større kopierings- og forsendelsesudgifter, betales af klienten udover honoraret.

Ved enkeltopgaver fakturerer vi i almindelighed ved sagens afslutning. Ved længerevarende sager søger vi at fakturere månedsvis eller kvartalsvis. Betalingsbetingelserne er 8 dage, hvorefter der beregnes morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Manglende betaling kan medføre, at vi af denne årsag udtræder af sagen samt andre sager, som vi behandler for klienten.


AFSLUTNING AF KLIENTFORHOLDET

Vort klientforhold ophører på tidspunktet, hvor den afsluttende faktura for vor bistand udstedes, eller på begæring af klienten. Hvis vi i en konkret sag ikke længere mener at kunne varetage sagen i klientens interesse, kan vi udtræde af denne. Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning.


IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Advokatfirmaet Thorninger, tilhører Advokatfirmaet Thorninger, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.


KLAGEADGANG
Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte den partner, som er ansvarlig for klientforholdet. Vi vil så drøfte spørgsmålet og søge en mindelig løsning på spørgsmålet. Advokatfirmaet Thorninger er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder klage til Advokatnævnet, www.advokatnævnet.dk.


LOVVALG OG VÆRNETING
Eventuelle tvister mellem Advokatfirmaet Thorningers og en klient afgøres i henhold til dansk ret, og tvister kan alene indbringes for Retten i Herning i første instans.