Selskabsret - Øget mulighed for lovlige kapitalejerlån

Den 5. oktober 2016 er der fremsat et nyt lovforslag, som udvider adgangen til kapitalejerlån. Såfremt lovforslaget bliver vedtaget, træder reglerne i kraft den 1. januar 2017.

Gældende regler

Efter de gældende regler er selskabers udlån til kapitalejere eller selskabets ledelse som hovedregel ulovlige.

Lån til visse danske og visse udenlandske moderselskaber er dog ikke omfattet af det gældende forbud, ligesom lån der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, ikke er omfattet af låneforbuddet.

Forslaget

Efter det fremsatte forslag kan et kapitalselskab yde lån mv. til kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis nedenstående 3 betingelser er opfyldt:

Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.

Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Generalforsamlingens bemyndigelse kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Den økonomiske bistand må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.

Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.

Lån der er ydet forud for den 1. januar 2017, og som er ulovlige efter de nugældende regler, kan som hovedregel lovliggøres ved, at selskabet senest på den førstkommende generalforsamling efter den 31. december 2016 træffer beslutning om at opretholde det ulovlige lån, som lovlig økonomisk bistand ved opfyldelse af ovenstående 3 betingelser.

Selskabet skal senest på tidspunktet for fristen for indsendelse af den første årsrapport, der indsendes efter den 31. december 2016, overfor Erhvervsstyrelsen kunne dokumentere, at den økonomiske bistand opfylder betingelserne.

Ingen skattemæssig gevinst

Det understreges, at hvis forslaget vedtages, ændrer det ikke på de skattemæssige regler, og der kan fortsat ske beskatning efter ligningslovens § 16 E, selvom kapitalejerlånet selskabsretligt lovliggøres.

For yderligere information, kontakt os via tlf. 97 32 38 11 eller advokat@thorninger.dk

 

Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thorninger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brug af orienteringen.