Selskabsret - Nye regler om registrering af reelle ejere træder i kraft den 23. maj 2017

Ved lov nr. 262 af 16. marts 2016 er der indført pligt til med virkning fra den 23. maj 2017 at foretage registrering af de reelle ejere af en virksomhed.

En virksomheds reelle ejer defineres som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indikation på reelt ejerskab. Man kan således også betragtes som reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er mindre end 25 %, hvis man samtidig f.eks. har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Alle personer, der er reel ejer af en virksomhed, skal registreres. Er ingen fysiske personer reelle ejere af en virksomhed, eller kan virksomheden ikke identificere de reelle ejere, registreres direktionen som de reelle ejere.

Forpligtelsen til at registrere reelle ejere omfatter blandt andet:

Aktieselskaber (A/S)
Anpartsselskaber (ApS)
Iværksætterselskaber (IVS)
Partnerselskaber (P/S)
Kommanditselskaber (K/S)
Interessentskaber (I/S)

Virksomheder skal registrere oplysninger om den eller de personer, som er virksomhedens reelle ejere samt oplysning om, hvori det reelle ejerskab består. Oplysningerne skal gemmes af virksomheden i 5 år fra det reelle ejerskabs ophør.

Endvidere skal selskabet opbevare oplysningerne om forsøg på identifikation af de reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.

Det er virksomhedens øverste ledelse, som skal sikre, at virksomheden registrerer de reelle ejere af virksomheden. Virksomheden skal indhente oplysninger om virksomhedens ejere, ejernes rettigheder og på denne baggrund foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

Registrering foretages via Erhvervsstyrelsens IT-system.

 

Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thorninger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brug af orienteringen.