Kontraktsret - Ny lov om fremtidsfuldmagter

Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget Lov om fremtidsfuldmagter. Loven er dog endnu ikke trådt i kraft, og Justitsministeriet har heller ikke fastsat en dato for, hvornår dette sker.

Med den nye lov bliver det muligt for personer med f.eks. demenssygdomme at få mere selvbestemmelse over deres fremtidige økonomiske og personlige forhold.

Man vil fremover få mulighed for at få indflydelse på hvordan og af hvem ens økonomiske og personlige forhold skal varetages, hvis man på et tidspunkt ikke længere selv har evnen til det.

En fremtidsfuldmagt skal oprettes digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Herudover skal fremtidsfuldmagten underskrives for en notar. Notaren skal påse, at fuldmagtsgiveren er fornuftsmæssig i stand til at oprette en fuldmagt, og at vedkommende ikke er undergivet et direkte pres eller tvang til at give en fuldmagt.

Fremtidsfuldmagten sættes i kraft af Statsforvaltningen efter anmodning fra fremtidsfuldmægtigen eller fuldmagtsgiveren, og ikrafttrædelsen tinglyses i Personbogen.

Statsforvaltningen fører et ”hvilende” tilsyn med fremtidsfuldmægtigen, og kan således gribe ind, hvis der er mistanke om f.eks. misbrug af fremtidsfuldmagten.

Fuldmagtsgiveren kan selv beslutte et mere aktivt tilsyn og indsætte f.eks. en advokat til at føre tilsyn med fremtidsfuldmægtigen (privat tilsyn).

Det har altid været muligt at etablere fuldmagter, men de nye regler giver bedre rammer og sikkerhed for, at fuldmagtsgiverens ønsker bliver fulgt.

Hvis man allerede har oprettet en generalfuldmagt, vil den stadig være gældende, men det vil i mange tilfælde være en fordel at få registreret fuldmagten i det nye system.

Når loven endnu ikke trådt i kraft, skyldes det, at den praktiske udmøntning af ordningen ikke er på plads. Det drejer sig navnlig om etablering af Fremtidsfuldmagtsregisteret. Det er Justitsministeriet, der har ansvaret for at etablere Fremtidsfuldmagtsregisteret, og det er også Justitsministeriet, der bestemmer, hvornår loven træder i kraft.

For yderligere information kontakt os via 97 32 38 11 eller advokat@thorninger.dk.

 Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thorninger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brug af orienteringen.