Dødsbobehandling - Ikke retskrav på anvendelse af 15 %-reglen ved værdiansættelse af ejendomme udlagt fra dødsbo

Højesteret har den 8. marts 2016 afsagt kendelse i en principiel sag om værdiansættelse af fast ejendom. Kendelsen vedrørte punkt 6, 2. afsnit, i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer og gaveafgiftsberegning (værdiansættelsescirkulæret).

15 pct.-reglen indebærer, at skattemyndighederne i almindelighed vil acceptere den aftalte overdragelsessum ved overdragelse af fast ejendom mellem parter, som ikke kan antages at have modsatrettede interesser med hensyn til prisfastsættelsen, hvis overdragelsessummen omregnet til kontantværdi ikke afviger mere end 15 pct. fra den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering. Cirkulæret fastsætter, at salg af ejendomme til den offentlige ejendomsvurdering indenfor +/- 15 pct. anses som at være sket til markedsværdi.

Højesteret fastslår i kendelsen, at SKAT skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 pct.-reglen ved udlæg af fast ejendom fra dødsboer, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Hverken værdiansættelsescirkulæret eller retspraksis indebærer, at der er et retskrav på anvendelse af 15 pct.-reglen i dødsboer. SKAT kan, når der foreligger særlige omstændigheder, anmode Skifteretten om at udmelde en sagkyndig til at foretage en vurdering, hvis skattemyndighederne finder, at værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien.

Sagen omhandlede en arving, som havde fået udlagt to ejendomme fra dødsboet efter 15 pct.-reglen, og i den konkrete sag forelå der sådanne særlige omstændigheder, som gjorde, at SKAT kunne anmode Skifteretten om at udmelde en sagkyndig til at vurdere ejendommenes handelsværdi.

For yderligere information, kontakt os via tlf. 97 32 38 11 eller advokat@thorninger.dk

 

Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thorninger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brug af orienteringen.