Selskabsret - Med lovforslag (L103) indføres kildeartsbegrænsning af underskud fra personers investering i 10-mandsprojekter fra den 14. december 2016

Den 14. december 2016 fremsatte regeringen forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven.

 Såfremt lovforslaget vedtages, har ændringen virkning for indkomst fra virksomhed, som den skattepligtige har erhvervet eller påbegyndt den 14. december 2016 eller senere.

10-mandsprojekter er bl.a. benyttet ved investering i solceller og vindmøller mv., hvor anvendelsen har medført at et eventuelt underskud, som projekterne typisk vil generere i starten, kan fratrækkes i anden indkomst som f.eks. lønindkomst.

 Kildeartsbegrænsningen finder anvendelse i tilfælde, hvor følgende betingelser alle er opfyldt:

  1. Virksomheden drives gennem et skattemæssig transparent selskab f.eks. et kommanditselskab eller partnerselskab
  2. Den skattepligtige person, som foretager investeringer, hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser. (Derved omfattes investering gennem interessentskaber ikke af kildeartsbegrænsningen.)
  3. Den skattepligtige person, som foretager investeringen, deltager ikke i væsentligt omfang i virksomhedens drift.

 Hvis betingelserne er opfyldt, er det således ikke muligt at fratrække et eventuelt underskud fra en sådan virksomhed i anden indkomst.

 For yderligere information, kontakt os via tlf. 97 32 38 11 eller advokat@thorninger.dk

Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thorninger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brug af orienteringen.