Ansættelsesret - Nye gunstige skatteregler for medarbejderaktier

Den 1. juli 2016 trådte en ny lovændring i kraft, hvorefter det som arbejdsgiver nu er muligt skattefrit at tildele medarbejdere aktier, køberetter og tegningsretter.

Medarbejderen vil herefter først blive beskattet, når aktierne sælges, og dette sker som aktieindkomst (dvs. med maksimalt 42%) frem for som almindelig lønindkomst (dvs. med op til 56%). På denne måde udskydes beskatningstidspunktet, da der ikke udløses skat ved selve tildelingen af vederlaget.

Såfremt værdien af vederlaget ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal følgende betingelser være opfyldt:

-       Medarbejderen og arbejdsgiveren skal, senest samtidig med tildelingen, indgå en aftale om vederlaget,
        som opfylder de formelle krav i ligningslovens §7P.

-       Værdien af vederlaget må ikke overstige 10% af medarbejderens årsløn på aftaletidspunktet

-       Vederlaget skal ydes af arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab

-       Aktierne må ikke udgøre en særlig aktieklasse

-       Modtagne købe- og tegningsretter må ikke overdrages

-       Modtagne køberetter skal indeholde en ret for enten den ansatte eller selskabet til at erhverve
        eller levere aktier.

Der gøres derudover opmærksom på, at arbejdsgiveren til gengæld ikke skattemæssigt har fradragsret for værdien af de tildelte aktier.

Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thorninger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brug af orienteringen.